Dịch vụ quảng cáo trên xe taxi tại Thanh Hóa của Sixth Sense Media được triển khai thực hiện trên 2 hãng xe lớn nhất tại đây là taxi Mai […]